Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testing

Testing exercises using Jest :

npm install --save-dev jest and to run tests npm run test

The test files can be found in the _tests_ folder

The file generalTestSuit-N1.test.js contains all the tests for:

Nivell 1

  • Crea un arxiu amb les funcions sumar, restar, multiplicar i dividir dos o més operands. Testeja la correcta execució d'aquestes funcions.
  • Crea els tests corresponents per verificar el funcionament de l'exercici Async / Await Nivell 1 - Exercici 1
  • Crea els tests corresponents per verificar el funcionament de l'exercici Async / Await Nivell 2 - Exercici 1
  • Crea els tests corresponents per verificar el funcionament de l'exercici Promises & Callbacks Nivell 2 - Exercici 3
  • Verifica mitjançant tests l'execució de l'exercici Async / Await Nivell 2 Exercici 1 utilitzant Jest Fake Timers.

and

Nivell 3

  • Utilitzant com a base l'exercici Async / Await Nivells 2 i 3, crea un test que forci errors de funcionament i verifiqui que l'error llançat per la funció és l'esperat.

The file generalTestSuit-N2.test.js contains all the tests for:

Nivell 2

  • Crea un mock que comprovi les crides al constructor de la classe Persona i al seu mètode decirNombre en l'exercici Classes & Arrow Functions - Nivell 2 Exercici 2
  • Verifica mitjançant tests l'exercici Classes & Arrow Functions Nivell 3 - Exercici 1.

The file generalTestSuit-N3.test.js contains all the tests for:

Nivell 3

  • Refès l'exercici Async / Await Nivell 1 accedint a un fitxer extern JSON. Crea tests que demostrin la correcta execució de l'exercici fent un mock del fitxer JSON.

About

Testing exercises

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published